Handelsbetingelser

Splend-it.dk er en del af Splend-IT Aps, efterfølgende kaldet Splend-IT og er rettet mod B2B salg. Derfor kategoriseres alle køb som handelskøb, hvorfor Købeloven kan være fraveget i nedennævnte betingelser.

For visse køb kan gælde supplerende betingelser, sådanne betingelser skal have forrang, såfremt disse afviger fra nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser. Ved uoverensstemmelse mellem nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser og købers almindelige betingelser, er nedennævnte betingelser gældende, med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.

1 En afgiven ordre er først bindende for Splend-IT, når køber har modtaget (elektronisk bekræftelse/kvittering) skriftlig ordrebekræftelse eller ved levering. En ordre optages til den på tidspunktet for Splend-IT's ordrebekræftelse gældende pris. Såfremt ordrebekræftelsen afviger fra købers ordre, og køber ikke vil acceptere disse ændringer, skal køber inden 2 dage meddele dette til Splend-IT. I modsat fald gælder Splend-IT's ordrebekræftelse.

2 Tilbud afgivet af Splend-IT er kun bindende for Splend-IT, såfremt overensstemmende accept er modtaget hos Splend-IT inden 8 dage efter, at tilbuddet er afgivet til køber.

3 Et tilbud eller en ordrebekræftelse fra Splend-IT vedrørende produkter, som ikke findes på eget lager, er afgivet med forbehold for muligheden for fremskaffelse af pågældende produkter. Såfremt produkterne ikke kan fremskaffes, kan Splend-IT tilbagekalde/annullere det afgivne tilbud/den afgivne ordrebekræftelse uden, at dette berettiger køberen til at rejse krav af nogen art.

4 Oplysninger fra Splend-IT eller en af Splend-IT's forretningsforbindelser vedrørende produkters anvendelighed, vægt, dimensioner, kapacitet og tekniske data i kataloger, brochurer, prospekter, annoncer og lignende, er alene at betragte som omtrentlige og kan ikke anses som tilsikrede, og Splend-IT bærer ikke ansvaret for, at de leverede produkter opfylder købers behov eller anvendelsesformål. Splend-IT bærer alene ansvaret herfor, hvis køber har krævet dette, og det er accepteret af Splend-IT. Splend-IT tager forbehold for konstruktions- og/eller designændringer før leveringstidens indtræden og under forløbet af flere leverancer.

5 I tilfælde af enkelte produkter kræver særlig beskrivelse med henblik på installation, tilslutning, drift og/eller vedligeholdelse, vil Splend-IT forsyne køber med sådanne beskrivelser senest på leveringstidspunktet. Splend-IT kan foreskrive, at sådan beskrivelse behandles fortroligt. Splend-IT er ikke forpligtet til at udlevere kildekoder.

6 Splend-IT forbeholder sig ret til at udskifte dele af en leverance med dele af samme kvalitet som de oprindelig aftalte, såfremt køber skriftligt informeres om sådanne udskiftninger, når der er tale om leverancer, hvor det ikke i almindelighed er afgørende for køber, om produktet er fra den ene eller anden producent. Splend-IT er i øvrigt berettiget til at foretage mindre ændringer i leverancer, hvor det skønnes teknisk nødvendigt.

7 Omfatter aftalen standardsoftware er brugsretten begrænset til det i aftalen angivne antal samtidige brugere, og såfremt dette ikke er angivet, gælder brugsretten kun for det udstyr, som softwaren ved leveringen er installeret på. Softwaren skal anvendes i overensstemmelse med instruktionerne i instruktionsbøger og lignende materiale. Køber må naturligvis ikke kopiere softwaren og/eller dokumentationsmaterialet og må ikke foretage ændringer i softwaren. Såfremt køberen foretager eller lader foretage ændringer i softwaren, bærer køber selv det fulde ansvar for ændringerne.

8 Splend-IT kan tilbyde køber at installere det leverede i overensstemmelse med producentens retningslinjer. For sådan installation beregnes de af Splend-IT til enhver tid gældende timesatser, eller gældende salgspriser for standard installationer. Splend-IT's installation udskyder ikke tidspunktet for risikoens overgang eller forfaldsdagen for betaling for de leverede produkter.

9 For serviceydelser, herunder rådgivning/konsulentydelser etc. fra Splend-IT til køber, beregnes de hos Splend-IT til enhver tid gældende timesatser eller gældende salgspriser for standard serviceydelser. Transportomkostninger, ophold, bespisning og øvrige udlæg beregnes særskilt.

10 Serviceydelser ydes under forudsætning af, at produkterne er korrekt installeret, og der ikke er foretaget ændringer i disse. Såfremt der er indgået aftale om supportservice, må køber kun foretage ændring i produkterne efter aftale med Splend-IT. I modsat fald beregner Splend-IT serviceydelser på ændrede produkter særskilt efter gældende takster.

Levering

1 De solgte produkter leveres ab Splend-IT's lager eller Splend-IT's leverandørs lager alt efter Splend-IT's afgørelse.

2 Levering foretages snarest muligt under behørig hensyntagen til leveringstider hos Splend-IT's underleverandører. Såfremt leveringstid er aftalt, anses denne for overholdt, når Splend-IT forinden udløbet af denne har afsendt de leverede produkter, eller disse er stillet til rådighed for Kunden. Såfremt køber fremsætter ønske om ændringer eller supplement til de leverede produkter, forlænges leveringstiden med det tidsrum, som ændringen eller supplementet betinger.

3 Foreligger der forsinkelse fra Splend-IT's side, og ønsker køber at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, skal køber, inden to dage efter forsinkelsen er indtrådt, give Splend-IT et rimeligt varsel til at foretage levering. Udløber dette rimelige varsel uden, at levering er foretaget, kan køber hæve aftalen. Har køber ikke inden to dage efter forsinkelsens indtræden givet Splend-IT et rimeligt varsel, foreligge der ikke forsinkelse, idet Splend-IT skal foretage levering snarest muligt. Med hensyn til Splend-IT's begrænsede ansvar ved forsinket levering henvises til bestemmelsen i pkt. 1 under Ansvars-fraskrivelser/begrænsninger.

SPLEND-IT ́S ANSVARS-FRASKRIVELSER/BEGRÆNSNINGER

1 Splend-IT's eventuelle erstatningsansvar, uanset grundlag, herunder ved fejl, mangler, forsinkelse, produktansvar mv. begrænser sig til tilfælde, hvori Splend-IT bevises at have udvist forsæt eller grov uagtsomhed og omfatter ikke direkte eller indirekte tab af nogen art, det være sig driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, avance tab, tab af data, tab af goodwill mv. Splend-IT's eventuelle erstatningsansvar er derudover under alle omstændigheder uanset ansvarsgrund, beløbsmæssigt maksimalt 50 % af det samlede vederlag i henhold til den aftale som anses for misligholdt, samt begrænset til det omfang og under de betingelser som fremgår af Splend-IT's forsikringer, hvori den skadeforvoldende genstand indgår, bortset fra, hvis der i tilfælde af produktansvar er tale om personskader.

2 Eventuelle tvister i anledning af nærværende salgs- og leveringsbetingelser afgøres efter dansk ret. Værneting for retssag anlagt af køber mod Splend-IT er Splend-IT ApS hjemting. Værneting for retssag anlagt af Splend-IT mod køber er Splend-IT ApS hjemting eller købers almindelige hjemting, efter Splend-IT's valg.

Garanti, Fortrydelse & Returret / Forsendelse

1 De leverede produkter leveres med de garantier, som Splend-IT's producenter/leverandører tilbyder Splend-IT, og køber kan ikke påberåbe sig nogen yderligere garanti. Garantier omfatter alene nye produkter.

2 Køber er forpligtet til at undersøge det leverede ved modtagelsen. Såfremt køber konstaterer eller burde have konstateret, at det leverede lider af mangler, skal køber straks og inden 8 dage skriftligt gøre manglen gældende. Reklamerer køber ikke rettidigt, bortfalder købers ret til at gøre manglen gældende. Fristen gælder ligeledes ved reklamationer over serviceydelser mv.

3 En mangel anses ikke at foreligge, såfremt køber har anvendt de leverede produkter forkert, herunder tilsidesat retningslinjer fra Splend-IT eller Splend-IT's underleverandører, eller såfremt køber eller tredjemand uden Splend-IT's samtykke har udført ændringer eller fået foretaget indgreb i de leverede produkter.

4 Ved begrundet og rettidig reklamation er Splend-IT efter eget valg berettiget til at foretage en re-levering eller afhjælpning indenfor rimelig tid. Såfremt Splend-IT foretager rettidig re-levering eller afhjælpning, er køber uberettiget til at hæve aftalen eller kræve erstatning som følge af manglen. Splend-IT er berettiget til at foretage en eller flere afhjælpninger/re-leveringer. Konstaterer Splend-IT, at en vare, der reklameres over, er mangelfri, er Splend-IT berettiget til at fakturere omkostninger afholdt af Splend-IT i forbindelse med reklamationen. Sker re-levering eller afhjælpning ikke rettidigt, kan køber alene hæve aftalen eller kræve forholdsmæssigt afslag. Der henvises til Splend-IT's begrænsede ansvar ved forsinket levering og mangler i bestemmelsen i pkt. 1 under Ansvars-fraskrivelser/begrænsninger.

5 Solgte produkter tages kun retur efter forudgående skriftlig returaftale med Splend-IT's salgsafdeling. Af returaftalen fremgår, hvilke produkter der kan returneres, deres beskaffenhed, samt til hvilken pris produkterne krediteres. Køber forpligter sig til at vedlægge en kopi af Returaftalen i hvert kolli, der returneres. Splend-IT forbeholder sig ret til at tilbagesende produkter, hvor der ikke er vedlagt returaftale. Al returnering sker for købers regning og risiko.

6 Køber kan alene hæve aftalen for den del af den samlede leverance, der er forsinket, herunder ved force majeure, eller hvis produkterne i leverancen lider af mangler.

7 Splend-IT er ikke ansvarlig for tingskade, herunder skade på bygninger, opstået som følge af en defekt ved det solgte produkt. Splend-IT er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber, og hvori Splend-IT's produkter indgår, eller for produkter hvori sådanne af købers produkter indgår. Ansvarsfraskrivelserne og begrænsningerne i pkt. 1 under Ansvars-fraskrivelser/begrænsninger gælder også Splend-IT's eventuelle produktansvar og ansvar som mellemhandler. I den udstrækning Splend-IT måtte blive pålagt et produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde Splend-IT skadesløs i samme omfang, som Splend-IT's ansvar er begrænset.

Priser

1 Splend-IT's priser er fastsat inkl. emballage og told for Danmark, men ekskl. pakning, transport, moms og eventuelle andre afgifter. Ordrer modtaget via Splend-it.dk påføres et fragtgebyr på DKK 75,00 ekskl. moms.

2 Splend-IT er berettiget til indtil og med leveringsdagen at ændre priserne i overensstemmelse med ændringer i valutakurser, indkøbspriser, told, fragt og forsikringssatser eller andre forhold, som ligger udenfor Splend-IT's kontrol. Forøges Splend-IT's omkostninger som følge af købers forhold, kan Splend-IT kræve godtgørelse herfor.

3 På dagen for Splend-IT's afsendelse af det købte trækker Splend-IT et beløb svarende til købesummen på det af Kunden benyttede kreditkort. I andre tilfælde indtræder forfaldsdagen ved levering, medmindre anden forfaldsdag er accepteret af Splend-IT. Såfremt betaling ikke modtages rettidigt hos Splend-IT vil der blive påregnet rente 1,2 % pr. måned. Købers pligt til at betale rettidigt består, selv om køber reklamerer, alternativt skal køber deponere købesummen ved reklamation. Køber er altid forpligtet til at betale rettidigt for den del af leverancen, der ikke reklameres over. Køber er ikke berettiget til at modregne.

4 Såfremt køber ikke betaler rettidig, eller Splend-IT ikke modtager tilfredsstillende kreditoplysninger om køber, er Splend-IT berettiget til at standse leveringer, indtil der sker forudbetaling eller sikkerhedsstillelse. Sker forudbetalingen eller sikkerhedsstillelse ikke inden en af Splend-IT fastsat frist, er Splend-IT berettiget til at hæve aftalen.

5 I tilfælde af, at Splend-IT vælger at hæve aftalen som følge af købers misligholdelse, er Splend-IT som minimum berettiget til et vederlag svarende til 30% af den aftalte pris for ydelserne, medmindre større skade er lidt.

6 Splend-IT forbeholder sig ejendomsretten til det leverede, indtil fuld betaling er præsteret. Ved tilbage tagning af produkter skal køber erstatte ethvert tab og samtlige omkostninger, som Splend-IT måtte blive påført.


Privatoplysninger og Sikkerhed

Splend-IT er som så mange andre virksomheder underlagt loven om personbeskyttelse, hvilket vil sige at alle de oplysninger på websitet er copyright til Splend-IT, samt at alle relaterede kundeoplysninger naturligvis ikke bliver videregivet til tredjepart, medmindre at politi eller offentlige myndigheder kan fremvise en retsdokumenteret skrivelse med krav på disse oplysninger.